sobota, grudzień 03, 2022
Login
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Statut SEP

Spis treści

Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich

tekst uwzględniający zmiany i uzupełnienia
uchwalone przez XXXIV NWZD
w dniu 19 grudnia 2007 r. w Warszawie


Spis rozdziałów: Preambuła

I. Postanowienia ogólne (§ 1 - § 7)

II. Cele SEP i sposoby ich realizacji (§ 8 - § 9)

III. Członkowie SEP, ich prawa i obowiązki (§ 10 - § 13)

IV. Władze naczelne i organa SEP (§ 14 - § 24)

V. Oddziały i koła SEP (§ 25 - § 40)

VI. Jednostki naukowo-techniczne SEP (§ 41 - § 44)

VII. Majątek SEP (§ 45 - § 46)

VIII. Zasady ordynacji wyborczej, głosowań i podejmowania uchwał w SEP (§ 47 - § 52)

IX. Zmiana statutu i rozwiązanie SEP (§ 53 - § 54)

X. Przepisy przejściowe (§ 55)Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje rozpoczętą pod koniec dziewiętnastego wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski.Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, które w 1928 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków. W 1929 roku doszło do połączenia ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich, a w 1939 roku – ze Związkiem Polskich Inżynierów Elektryków oraz Stowarzyszeniem Teletechników Polskich. Nastąpiło scalenie działalności społecznej elektryków wszystkich specjalności w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.Stowarzyszenie Elektryków Polskich dąży do integracji wysiłków elektryków w służbie Narodowi i w dziele ogólnoludzkiego postępu.  
            
Rozdział I  Postanowienia ogólne
 
§ 1
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. § 2
1. Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.
2. SEP prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Siedzibą SEP i jego zarządu głównego jest miasto stołeczne Warszawa.
 
§ 3
SEP ma osobowość prawną.
 
§ 4
1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SEP są oddziały, w skład których wchodzą koła.
2. Jednostkami organizacyjnymi SEP powołanymi do prowadzenia działalności naukowo-technicznej są sekcje, komitety, agendy, wydawnictwa i inne jednostki specjalistyczne.
3. Oddział może uzyskać osobowość prawną na podstawie niniejszego statutu i uchwały walnego zgromadzenia delegatów oddziału, poprzedzonej pozytywną opinią Zarządu Głównego SEP. Oddział, który uzyskał osobowość prawną pozostaje nadal terenową jednostką organizacyjną SEP.
4. Każda jednostka organizacyjna SEP działa na podstawie i zgodnie z niniejszym statutem. § 5
1. SEP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Działalność SEP, wszystkich jego władz i organów jest jawna.
3. SEP może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych, z której dochody przeznacza na te cele. Działalność gospodarcza może być prowadzona w ramach stowarzyszenia lub poprzez powołane w tym celu inne podmioty, zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności gospodarczej. § 6
1. SEP może być członkiem naukowych, technicznych i gospodarczych organizacji krajowych i zagranicznych.
2. SEP może być założycielem fundacji realizujących między innymi cele określone w niniejszym statucie.
3. SEP może tworzyć związki stowarzyszeń.§ 7
1. Godłem SEP są stylizowane białe litery SEP na niebieskim tle, zamknięte białym okręgiem. Wzorzec godła jest umieszczony na okładce statutu. Godło podlega ochronie prawnej.
2. SEP posiada sztandar oraz odznaki członkowskie.
3. Za zasługi dla SEP lub szeroko pojętej elektryki mogą być przyznawane: godność członka honorowego i godność zasłużonego seniora, odznaki honorowe, medale oraz inne wyróżnienia.