niedziela, październik 17, 2021
Login
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Statut SEP

Spis treści


Rozdział VI Jednostki naukowo-techniczne SEP
 
§ 411. Działalność naukowo-techniczna jest prowadzona w sekcjach, komitetach, agendach, wydawnictwach i innych powołanych w tym celu jednostkach specjalistycznych.2. Ogólnostowarzyszeniowe sekcje, komitety, agendy, rady koordynacyjne i inne jednostki specjalistyczne powołuje i rozwiązuje zarząd główny, natomiast sekcje, ośrodki rzeczoznawstwa i inne jednostki specjalistyczne w oddziałach powołują i rozwiązują zarządy oddziałów.3. W celu koordynowania działalności naukowo-technicznej sekcje i komitety mogą łączyć się w zespoły określone przez zarząd główny.4. Sekcje i komitety powołane przez ZG pełnią funkcję wiodącą w swojej dziedzinie i współpracują na zasadzie partnerstwa z sekcjami i odpowiednimi jednostkami specjalistycznymi w oddziałach oraz innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i zainteresowanymi instytucjami.5. Sekcje, komitety, agendy i inne jednostki specjalistyczne działają na podstawie opracowanych przez nie regulaminów zatwierdzanych odpowiednio przez ZG lub ZO. 
§ 421. Sekcje grupują:    1) członków SEP z tej samej dziedziny elektryki lub o podobnych zainteresowaniach, którzy zgłosili przynależność do sekcji,    2) koła na podstawie decyzji podjętych przez ich zarządy.2. Celem działalności sekcji jest upowszechnianie wiedzy i nowych rozwiązań oraz osiągnięć związanych z daną dziedziną elektryki.3. Sekcją ogólno-stowarzyszeniową kieruje przewodniczący i centralne kolegium, a sekcją oddziałową przewodniczący i kolegium wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych. W skład centralnego kolegium wchodzą członkowie wybrani na tych zebraniach oraz przewodniczący sekcji oddziałowych. Przy organizowaniu sekcji, do czasu wyborów, jej przewodniczący jest powoływany przez zarząd odpowiedniego szczebla.4. Sekcje oddziałowe prowadzą samodzielnie działalność we współpracy z właściwymi sekcjami ogólnostowarzyszeniowymi. 
§ 431. Komitety grupują powołanych imiennie specjalistów członków SEP i specjalistów nie będących członkami SEP, deklarujących wolę pracy w komitecie. Przy organizowaniu komitetu ZG powołuje imiennie pierwszy jego skład osobowy.2. Celem działalności komitetów jest wykonywanie zadań naukowych i technicznych związanych z rozwojem różnych dziedzin elektryki oraz dziedzin pokrewnych.3. Komitetem kieruje przewodniczący oraz prezydium wybrane na zebraniu komitetu.4. Komitety, które są reprezentantami SEP w organizacjach międzynarodowych noszą nazwę polskich komitetów.5. Komitety, w uzgodnieniu z ZG, mogą prowadzić działalność gospodarczą poprzez oddziały, agendy lub biuro SEP.  
§ 441. Agendy, wydawnictwa i inne jednostki specjalistyczne prowadzą działalność naukowo-techniczną oraz świadczą odpłatnie usługi specjalistyczne w zakresie szeroko rozumianej elektryki.2. Dyrektorów i rady nadzorcze agend powołuje zarząd główny.3. Redaktorów naczelnych czasopism i dyrektorów jednostek specjalistycznych powołuje zarząd odpowiedniego szczebla.