niedziela, październik 17, 2021
Login
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Statut SEP

Spis treści


Rozdział VIII Zasady ordynacji wyborczej, głosowań i podejmowania uchwał w SEP 
§ 471. Kadencja władz i organów wybieralnych SEP wszystkich szczebli trwa cztery lata. Kadencja może zostać skrócona uchwałą zwołanego w tym celu NWZD, NWZDO lub WZK. W tym przypadku nowo wybrane składy władz i organów są wybierane tylko na okres do końca czteroletniej kadencji.2. Funkcje prezesa SEP i prezesa oddziału mogą być pełnione nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór na te funkcje jest możliwy po okresie, przerwy co najmniej jednej kadencji.3. Funkcja członka zarządu głównego i członka zarządu oddziału nie może być łączona z funkcją członka głównej lub oddziałowej komisji rewizyjnej oraz sądów koleżeńskich obu instancji.4. Wybory delegatów, członków władz, organów kontrolnych i orzekających oraz głosowania o nadanie godności członka honorowego i zasłużonego seniora są tajne.5. Wybory w kołach, sekcjach i komitetach mogą być jawne, o ile wyrażą na to zgodę wszyscy uczestnicy zebrania. 
§ 481. Obrady wszystkich władz, organów kontrolnych i orzekających są prawomocne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych uczestników. Obrady WZD, WZDO, WZK w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.2. Wybór prezesa SEP i prezesa oddziału oraz wybór władz, organów kontrolnych i orzekających w SEP i oddziałach, wymaga obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych uczestników.3. Uchwały wszystkich władz oraz organów kontrolnych i orzekających są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Uchwała powinna precyzować termin jej wejścia w życie.4. Postanowienia ust. 1 i 3 nie mają zastosowania w sprawach dotyczących zmiany statutu i rozwiązania się SEP.
 § 491. W oddziałach i kołach grupujących co najmniej 100. członków – walne zebranie członków może być zastąpione walnym zebraniem delegatów.2. Liczbę delegatów na WZDO ustala zarząd oddziału proporcjonalnie do liczby członków zarejestrowanych w kołach na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego WZDO.3. Liczbę delegatów wybieranych przez oddziały na WZD ustala zarząd główny proporcjonalnie do liczby członków zarejestrowanych w oddziałach na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego WZD.4. Mandat delegata trwa do czasu wybrania delegatów na następną kadencję. 
§ 501. WZK, WZDO i WZD ustalają liczbę członków wybieranych władz, organów kontrolnych i orzekających.2. Kandydatów do władz i organów kontrolnych i orzekających mogą zgłaszać do komisji wyborczych odpowiedniego szczebla:    1) członkowie koła lub delegaci,    2) zarządy,    3) komisje rewizyjne spośród członków ustępujących władz i organów,    4) kolegia sekcji i prezydia komitetów.3. Kandydatami do władz i organów mogą być zwyczajni i honorowi członkowie SEP, którzy mają bierne prawo wyborcze i wyrażą pisemną zgodę na pełnienie proponowanych funkcji.
§ 511. W wyniku wyborów prezesem SEP, oddziału lub koła zostaje kandydat, który uzyska ponad 1/2 oddanych ważnych głosów.2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu na prezesa żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej w ust. 1 liczby głosów, odbywa się druga tura głosowania na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów o umieszczeniu na liście kandydatów do drugiej tury głosowania decyduje dłuższy staż członkowski. Prezesem zostaje wybrany kandydat, który uzyska większą liczbę głosów, a przy równej liczbie głosów kandydat o dłuższym stażu członkowskim.3. Członkami zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów na miejscach mandatowych równej liczby głosów, o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski.4. Wybrany prezes koła uzyskuje mandat delegata na WZDO, a prezes oddziału mandat delegata na WZD. Mandat prezesa mieści się w ogólnej liczbie delegatów danej jednostki organizacyjnej. 
§ 521. W przypadku rezygnacji, niemożności pełnienia funkcji lub odwołania członka wybranej władzy i organu wybieralnego oraz delegata na WZD, WZDO albo WZK, na jego miejsce wchodzi następny kandydat z listy wyborczej w kolejności uzyskanej liczby głosów.2. Prawo odwoływania osób wybranych do pełnienia określonych funkcji przysługuje temu organowi, który dokonał ich wyboru.3. W przypadku rezygnacji lub niemożliwości pełnienia funkcji prezesa koła, oddziału lub SEP należy dokonać nowego wyboru prezesa na nadzwyczajnym WZK, WZDO lub WZD.4. W przypadku, o którym mowa w ust.3, o ile do końca kadencji zostało mniej niż połowa kadencji, dopuszcza się wybór prezesa przez właściwy zarząd spośród swoich członków.5. Pełnienie funkcji prezesa przez okres krótszy niż pół kadencji nie zalicza się do kadencji w rozumieniu § 47 ust. 2.