niedziela, październik 17, 2021
Login
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Statut SEP

Spis treści


Rozdział IX Zmiana statutu i rozwiązanie SEP

§ 531. Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje WZD na wniosek ZG lub GKR.2. Uchwały zapadają większością, co najmniej 2/3 liczby głosów delegatów przy obecności, co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.3. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad WZD, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości delegatów nie później, niż na 6 tygodni przed WZD.4. Do projektowanych zmian statutu delegaci mogą zgłaszać pisemnie uwagi i zastrzeżenia, które powinny być przesłane do komisji statutowej nie później niż 3 tygodnie przed terminem WZD. 
    § 541. Uchwałę o rozwiązaniu się SEP podejmuje WZD na wniosek, co najmniej połowy liczby oddziałów, większością, co najmniej 3/4 liczby głosów delegatów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.2. Uchwała WZD o rozwiązaniu się SEP określa cel, na jaki przeznacza się jego majątek.