DEKALOG SEP

DEKALOG

Zasady etycznego postępowania członków SEP

Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, świadomi znaczenia technologii stosowanych w różnych dziedzinach elektryki oraz ich wpływu na jakość życia, rozwój gospodarki i ochronę środowiska naturalnego, biorąc osobistą odpowiedzialność za skutki swej działalności wobec kolegów, współpracowników i społeczeństwa, zobowiązują się:

1
Wykorzystywać swą wiedzę i umiejętności dla powiększania dobrobytu społeczeństwa, tworząc dobra materialne, rozwijając naukę, kulturę i inne wartości wyższego rzędu.

2
Wywiązywać się ze swych obowiązków, w tym również w stosunku do stowarzyszenia, którego są dobrowolnymi członkami.

3
Przestrzegać, aby podejmowane decyzje spełniały wymogi bezpieczeństwa, zdrowia i dobra publicznego, a także ujawniać czynniki mogące zagrażać społeczeństwu lub środowisku naturalnemu.

4
Umacniać autorytet zawodu i stowarzyszenia poprzez wysoki poziom wykonywanej pracy, cenić swą godność osobistą, odrzucać przekupstwo w każdej formie.

5
Nie ulegać wpływom lub naciskom zewnętrznym, przeciwstawiać się wadliwym koncepcjom oraz realizacji złych rozwiązań technicznych i błędnych decyzji gospodarczych.

6
Podnosić swe umiejętności zawodowe i podejmować prace stosownie do posiadanych kwalifikacji, wiedzy fachowej i doświadczenia.

7
Sprawdzać i opiniować rzetelnie rozwiązania techniczne, przyjmować uwagi krytyczne, uznawać i poprawiać zaistniałe błędy.

8
Sprawiedliwie i obiektywnie oceniać każdą pracę, także kolegów i podwładnych, nie przypisując sobie cudzych osiągnięć i zasług.

9
Dbać o wysoki poziom kultury i etyki w życiu codziennym w wypowiedziach, artykułach i korespondencji.

10
Stwarzać atmosferę koleżeńskiej współpracy, szanować przełożonych, kolegów i współpracowników, niezależnie od ich przekonań czy też pozycji społecznej, pomagać im w zawodowym rozwoju i wspierać ich w postępowaniu zgodnym z zasadami etycznego postępowania.