HISTORIA

1978- 2018

40 lat Oddziału Elbląskiego SEP

Początek działalności stowarzyszeniowej elbląskich elektryków datuje się na schyłek lat 50-tych kiedy to 08 grudnia 1959 r. w Elbląskiej Elektrociepłowni utworzono pierwsze koło SEP liczące wówczas 18 członków. Pierwszym przewodniczącym wybrano kol. Zbigniewa Milewskiego.

Po blisko 10 latach w dn. 04 września 1969 r. z inicjatywy kol. Marii Ebert i kol. Pawła Łucewicza powstało koło SEP przy Zakładach Mechanicznych ZAMECH, natomiast w grudniu 1975 podjęło działalność trzecie koło przy Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w skład którego również weszli koledzy z elbląskiej Telekomunikacji. Koła te działały w ramach Oddziału Gdańskiego SEP.

Na wniosek elbląskich elektryków, Prezes Oddziału Gdańskiego kol. Henryk Bajduszewski w dn. 5 lipca 1977 r. powołał zespół organizacyjny, którego zadaniem było utworzenie nowego Oddziału SEP w Elblągu. W skład zespołu weszli kol.:

mgr inż. Zbigniew LANGE – Wojew.Urząd Telekomunikacji

inż. Paweł ŁUCEWICZ – ZAMECH

mgr inż. Alojzy BEYER – BPBK

mgr inż. Waldemar DUNAJEWSKI – Elektrociepłownia

inż. Janusz MICHAŁEK – Wojew.Urząd Telekomunikacji

inż. Jan WAJDA – BPBK

Po kilkumiesięcznych działaniach konsolidacyjno-organizacyjnych w grudniu 1977 r. zespół

organizacyjny w imieniu środowiska elbląskich elektryków wystąpił z wnioskiem formalnym do Zarządu Głównego SEP w Warszawie o powołanie Oddziału Stowarzyszenia na terenie woj. Elbląskiego z siedzibą władz w Elblągu. 16 marca 1978 r. Uchwałą nr. 20-75/78 Zarządu Głównego SEP w Warszawie, po spełnieniu wszystkich statutowych warunków powołany został Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Elblągu. W momencie powołania Oddział liczył 160 członków zwyczajnych zrzeszonych w 10 kołach

zakładowych oraz 3 członków zbiorowych . Koła funkcjonowały przy:

Elektrociepłowni Elbląg – przewodn. Jerzy Szałkowski

ZM ZAMECH – przewodn. Stanisław Celiński

BPBK – przewodn. Roman Świtecki

Woj.Urz.Telekom. – przewodn. Janusz Michałek

Urząd Telekom Malbork – przewodn. Ryszard Politowski

Urząd Telekom Braniewo – przewodn. Jan Michańczyk

ZRI-KBK – przewodn. Henryk Podgórski

KW MO i GWŁ – przewodn. Stanisław Mastykarz

Rej. Energetyczny Elbląg – przewodn. Bogdan Niepiekło

Rej. Energetyczny Kwidzyn – przewodn. Roman Chmielecki

Znamienną datą w historii Oddziału był dzień 3 kwietnia 1978r. w którym to zwołane zostało I Walne Zgromadzenie Delegatów OW SEP w Elblągu. Miejscem obrad była sala Elbląskiego NOT . Walne Zgromadzenie Delegatów wypracowało i przyjęło program działania na kadencję i wybrało władze Oddziału:

Zarząd Oddziału pierwszej kadencji

Zbigniew Lange – Prezes Oddziału

Waldemar Dunajewski – V-ce Prezes

Paweł Łucewicz – V-ce Prezes

Janusz Gajowniczek – Sekretarz

Roman Chmielecki – Członek Zarządu

Stanisław Dragan – Członek Zarządu

Maria Ebert – Członek Zarządu

Maria Mielczarek – Członek Zarządu

Bogdan Niepiekło – Członek Zarządu

Helena Spocińska – Członek Zarządu

Roman Świtecki – Członek Zarządu

Jan Wajda – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna – pod przewodnictwem Alojzego Beyera

Sąd Koleżeński – pod przewodnictwem Olgierda Tomalkiewicza

Najbardziej dynamiczny okres w rozwoju Oddziału Elbląskiego SEP to lata 80- te.

Funkcjonowało wtedy 17 Kół Zakładowych skupiając blisko 300 członków, 8 członków

Zbiorowych. Komisja Egzaminacyjna wydawała rocznie około 500 uprawnień SEP w zakresie

eksploatacji i dozoru, natomiast w kursach i szkoleniach uczestniczyło około 200 elektryków.

Oddział organizował imprezy o zasięgu regionalnym i krajowym. Bardzo ważnym elementem działalności była integracja środowiska – doroczne bale SEP-owca i Łącznościowca, tradycyjne Spotkania Noworoczne, wycieczki techniczno- krajoznawcze krajowe i zagraniczne. Nawiązano bliższe kontakty z Oddziałami w Gdańsku, Słupsku i Białymstoku.

Fot. Spotkanie integracyjne członków Koła SEP przy TP Oddziału Elbląskiego i Koła SEP przy TP Oddziału Białostockiego
Fot. Wycieczka członków Oddziału Elbląskiego SEP na EXPO – 1992 r.

Z inicjatywy Oddziału, przy ZSZ nr. 1 w Elblągu powołano klasy o specjalności monter urządzeń telekomunikacyjnych i o profilu elektrycznym. Dzięki ofiarności członków zbiorowych oraz bardzo aktywnej pracy Komisji Szkoleniowej i Egzaminacyjnej, sytuacja finansowa Oddziału była bardzo dobra – corocznie uzyskiwano dodatni wynik finansowy.

Fot. IV Walne zgromadzenie delegatów Oddziału (na fotografii widać m.in Kol. Waldemara Dunajewskiego, Zbigniewa Lange oraz Olgierda Tomalkiewicza)

Zmiany gospodarcze w naszym kraju jakie zaszły na przełomie XX i XXI w. bardzo mocno odbiły się na działalności stowarzyszeniowej. Zmiana form własności, upadłości firm, ich likwidacje, pozbawienie miasta statusu wojewódzkiego, zmiany w mentalności ludzkiej spowodowane zachodzącymi przemianami, osłabiły zdecydowanie działalność stowarzyszeniową. Najtrudniejsze lata to okres 1999-2005 w których to liczebność członków zmniejszyła się o ponad połowę podobnie jak i ilość kół . Znacznie spadło zapotrzebowanie w zakresie organizacji szkoleń i egzaminów co drastycznie ograniczyło dochody Oddziału . W latach tych wycofali swoje składki Członkowie Zbiorowi i Wspierający.

Pomimo tych wszystkich trudności po 2005r. kondycja oddziału Elbląskiego zaczęła się stopniowo stabilizować . Na koniec 2008 roku funkcjonowało 8 Kół Zakładowych oraz Koło Emerytów. Liczba członków Oddziału wynosiła ok. 180. Zdecydowaną większość członków skupiały Koła Koncernu Energetycznego ENERGA:  w Elblągu ( 2 koła ) , Braniewie , Kwidzynie i Malborku. W działalności oddziału ważną rolę odgrywała również turystyka i sport, a prym w organizacji tego typu imprez wiodło Koło przy RE Kwidzyn.

Fot. Spływ kajakowy rzeką Liwą (Koło przy RE Kwidzyn – 2006 r ) -w środku widać Pana Jerzego Owsiaka, który odwiedził uczestników spływu.

Oddział Elbląski – dzisiaj

W skład obecnego Zarządu Oddziału Elbląskiego SEP (kadencja 2018-2022) wchodzą kol.:

Dariusz Wołukanis – Prezes Oddziału

Piotr Ziółkowski – V-ce Prezes

Jarosław Brojek – V-ce Prezes

Andrzej Sawicki – V-ce Prezes

Dariusz Trzciński – Sekretarz

Krzysztof Piotrowski – Skarbnik

Jarosław Wieliczko – Członek Zarządu

Bogdan Kaliński – Członek Zarządu

Józef Jankowski – Członek Zarządu

Mieczysław Celiński – Członek Zarządu

Zenon Maślanka – Członek Zarządu

Fot. Zarząd Oddziału Elbląskiego SEP – kadencja 2018-2022

W skład Komisji rewizyjnej wchodzą kol.:

Zygmunt Stybel – Przewodniczący

Maria Miszewska – Z-ca Przewodniczącego

Kazimierz Niedzielski – Członek Komisji

Fot. Komisja Rewizyjna Oddziału – kadencja 2018 – 2022

W skład sądu koleżeńskiego wchodzą kol.:

Jerzy Łyszkiewicz – Przewodniczący

Waldemar Wilk – Sekretarz

Daniel Wiśniewski – Członek sądu

Fot. Sąd Koleżeński – kadencja 2018-2022

Obecnie w Oddziale Elbląskim SEP funkcjonuje 9 kół:

  1. Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.,
  2. P.I. ENERGETYK,
  3. Środowiskowe,
  4. ENERGA – OPERATOR Eksploatacja sp. z o.o.,
  5. RD Braniewo,
  6. RD Elbląg,
  7. RD Kwidzyn,
  8. Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu,
  9. (od 14.06.2018) Studenckie Koło SEP PWSZ w Elblągu.

Liczba członków w Oddziale na dzień 09.07.2018 wg bazy danych SEP – wynosi 201.

                 Oddział Elbląski SEP w dalszym ciągu w ramach działalności statutowej jako priorytet traktuje działalność informacyjno – szkoleniową, która między innymi zapewnia utrzymanie struktur Oddziału. Podstawowymi formami tej działalności są kursy i szkolenia w zakresie przygotowania zawodowego, opanowania najnowszych technik i technologii w zakresie elektroenergetyki i dziedzin pokrewnych. W strukturach Oddziału działa komisja szkoleniowa jak również 2 Komisje Kwalifikacyjne Nr 307 (Gr.1) oraz Nr 698 (Gr.2). Średnio w każdym roku przeszkolonych zostaje ok. 150 osób a przeegzaminowanych ok. 500. Najistotniejsze jednak w działalności Oddziału Elbląskiego, wydaję się być zacieśnianie więzów koleżeńskich wśród członków poprzez organizację spotkań technicznych, seminariów, wydarzeń sportowych, wykładów oraz wycieczek do ciekawych z punktu widzenia inżynierskiego miejsc.  Między innymi postawienie akcentu na powyższą działalność uratowało istnienie Oddziału w trudnym dla niego okresie przełomu XX i XXI w.

Fot.  Zawody w kręgle – Malbork 2014 r.
Fot. Organizacja wystawy o Kazimierzu Szpotańskim w bibliotece PWSZ w Elblągu – 2014 r.
Fot. Spotkanie Koła przy Energa Kogeneracja oraz Koła przy RD Elbląg przy okazji naprawy transformatora 110/16,5/6,3 kV – Elbląg 2016

Oddział Elbląski bardzo mocno otwiera się na młodych członków SEP. W dniu 27.04.2018 r. zarejestrowano pierwsze Studenckie Koło SEP PWSZ w Elblągu. W skład Koła weszli studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z kierunku informatyka, rozpoczęto również przygotowania do utworzenia koła w szkole średniej.

Fot. Członkowie Studenckiego Koła SEP PWSZ w Elblągu oraz zaproszeni goście (Kol. Szymon Delimat [z maskotką] Prezes Koła, po prawej ręce Prezesa Koła Kol.  Marcin Mikuła – Skarbnik, po lewej ręce Prezesa Koła Kol. Mateusz Wawro – Sekretarz)

Oddział Elbląski SEP skupiał i w dalszym ciągu skupia wielu byłych i obecnych dyrektorów, kierowników i specjalistów ze spółek Grupy ENERGA S.A.; Spółki Tramwaje Elbląskie, firm telekomunikacyjnych oraz właścicieli i pracowników prywatnych firm energetycznych. Oddział pozostał wierny stwierdzeniu, że SEP to stowarzyszenie przyjaciół, którzy zawsze będą siebie wspierać i mogą na siebie liczyć w trudnych życiowych chwilach.

„Szczęśliwej podróży do kolejnych jubileuszy!

Niech dobry los się kłania w pas…

Sto lat, sto lat jeszcze raz!”

Materiał przygotowano m.in. na podstawie jubileuszowego opracowania z okazji 30 lecia Oddziału Elbląskiego SEP.

Elbląg 09.07.2018 – Dariusz Wołukanis