STATUT SEP

Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich

tekst uwzględniający zmiany i uzupełnienia uchwalone przez XXXIV NWZD w dniu 19 grudnia 2007 r. w Warszawie

Preambuła

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Rozdział II – Cele SEP i sposoby ich realizacji

Rozdział III – Członkowie SEP, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV – Władze naczelne i organa SEP

Rozdział V – Oddziały i koła SEP

Rozdział VI – Jednostki naukowo-techniczne SEP

Rozdział VII – Majątek SEP

Rozdział VIII – Zasady ordynacji wyborczej, głosowań i podejmowania uchwał w SEP

Rozdział IX – Zmiana statutu i rozwiązanie SEP

Rozdział X – Przepisy przejściowe

Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje rozpoczętą pod koniec dziewiętnastego wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski. Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, które w 1928 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków. W 1929 roku doszło do połączenia ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich, a w 1939 roku – ze Związkiem Polskich Inżynierów Elektryków oraz Stowarzyszeniem Teletechników Polskich. Nastąpiło scalenie działalności społecznej elektryków wszystkich specjalności w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Stowarzyszenie Elektryków Polskich dąży do integracji wysiłków elektryków w służbie Narodowi i w dziele ogólnoludzkiego postępu.

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

§ 2

1. Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.

2. SEP prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

3. Siedzibą SEP i jego zarządu głównego jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

SEP ma osobowość prawną.

§ 4

1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SEP są oddziały, w skład których wchodzą koła.

2. Jednostkami organizacyjnymi SEP powołanymi do prowadzenia działalności naukowo-technicznej są sekcje, komitety, agendy, wydawnictwa i inne jednostki specjalistyczne.

3. Oddział może uzyskać osobowość prawną na podstawie niniejszego statutu i uchwały walnego zgromadzenia delegatów oddziału, poprzedzonej pozytywną opinią Zarządu Głównego SEP. Oddział, który uzyskał osobowość prawną pozostaje nadal terenową jednostką organizacyjną SEP.

4. Każda jednostka organizacyjna SEP działa na podstawie i zgodnie z niniejszym statutem.

§ 5

1. SEP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Działalność SEP, wszystkich jego władz i organów jest jawna.

3. SEP może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych, z której dochody przeznacza na te cele. Działalność gospodarcza może być prowadzona w ramach stowarzyszenia lub poprzez powołane w tym celu inne podmioty, zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności gospodarczej.

§ 6

1. SEP może być członkiem naukowych, technicznych i gospodarczych organizacji krajowych i zagranicznych.

2. SEP może być założycielem fundacji realizujących między innymi cele określone w niniejszym statucie.

3. SEP może tworzyć związki stowarzyszeń.

§ 7

1. Godłem SEP są stylizowane białe litery SEP na niebieskim tle, zamknięte białym okręgiem. Wzorzec godła jest umieszczony na okładce statutu. Godło podlega ochronie prawnej.

2. SEP posiada sztandar oraz odznaki członkowskie.

3. Za zasługi dla SEP lub szeroko pojętej elektryki mogą być przyznawane: godność członka honorowego i godność zasłużonego seniora, odznaki honorowe, medale oraz inne wyróżnienia.

Rozdział II – Cele SEP i sposoby ich realizacji

§ 8

Cele SEP są następujące:

1) propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryki dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju,

2) inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych; popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców – szczególnie polskich,

3) działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

4) działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego,

5) oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej,

6) doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej elektryków,

7) krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii,

8) integrowanie środowiska i tworzenie przyjacielskich więzi członków,

9) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami elektryków,

10) ochrona zawodu i interesów członków SEP.

§ 9

SEP realizuje swoje cele przede wszystkim przez:

1) monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych; formułowanie wniosków i postulatów dotyczących szeroko rozumianej elektryki; publiczne wyrażanie opinii,

2) współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami – naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi,

3) wykonywanie zadań zlecanych przez organa administracji publicznej,

4) inicjowanie ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu elektryki, wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych oraz prac z zakresu terminologii elektrycznej,

5) prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza: badanie jakości, ocena zgodności, udzielanie rekomendacji i referencji, rzeczoznawstwo, doradztwo; wydawanie publikacji i czasopism naukowo-technicznych,

6) oddziaływanie na zakres, treść programów i na metody nauczania elektryki; prowadzenie akcji stypendialnych,

7) ułatwianie członkom dostępu do informacji naukowych i technicznych oraz korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych,

8) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, egzaminów; nadawanie uprawnień zawodowych,

9) organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, wystaw, konkursów, wycieczek, poradnictwa technicznego i działalności klubowej,

10) działanie na rzecz rozwoju infrastruktury przyjaznej dla osób niepełnosprawnych,

11) dbałość o przestrzeganie zasad etycznego postępowania,

12) promocję zatrudnienia i aktywizację elektryków pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej,

13) podejmowanie działań w przypadkach naruszenia interesów zawodowych i materialnych członków SEP,

14) nadawanie godności, odznak honorowych, medali i wyróżnień SEP oraz zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród dla członków SEP.

Rozdział III – Członkowie SEP, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami SEP mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. W SEP wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:

1) zwyczajne,

2) honorowe,

3) wspierające.

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi mogą być:

1) osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,

2) studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,

3) technicy wszystkich dziedzin elektryki,

4) absolwenci oraz uczniowie dwóch ostatnich lat średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,

5) inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.

2. Członka zwyczajnego, na podstawie pisemnej deklaracji z poparciem dwóch wprowadzających członków SEP, przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału, a w przypadku osoby zamieszkałej poza granicami kraju – zarząd główny.

3. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SEP,

2) przynależności do wybranego koła, sekcji, klubu, a także kandydowania do innych jednostek organizacyjnych SEP,

3) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach SEP,

4) korzystania z pomocy w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, w ochronie praw twórczych i zawodowych, w działalności naukowo-technicznej, w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz z ulgowych opłat za usługi służące realizacji celów statutowych SEP,

5) występowania z wnioskami i postulatami do władz SEP,

6) ubiegania się o tytuł specjalisty, rzeczoznawcy i wykładowcy SEP.

4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1) przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów SEP,

2) czynnej działalności w jednostkach organizacyjnych, w których uczestniczy,

3) przestrzegania zasad etycznego postępowania,

4) opłacania składki członkowskiej.

5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji zgłoszonej zarządowi oddziału lub w przypadku członka zagranicznego – zarządowi głównemu,

2) skreślenia z listy członków na mocy uchwały właściwego zarządu podjętej w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy, pomimo wcześniejszego udokumentowanego upomnienia,

3) wykluczenia orzeczeniem głównego sądu koleżeńskiego.

§ 12

1. Członkiem honorowym SEP może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju elektryki lub SEP.

2. Godność członka honorowego SEP nadaje walny zjazd delegatów na wniosek zarządu głównego.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki członkowskiej.

4. Członkostwa honorowego może pozbawić walny zjazd delegatów na wniosek głównego sądu koleżeńskiego.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością SEP i wspierająca je materialnie.

2. Członka wspierającego na podstawie pisemnej deklaracji lub umowy przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału. Wyjątkowo członka wspierającego – osobę prawną ogólnokrajowej infrastruktury energetyki, informatyki i telekomunikacji oraz o charakterze globalnym, na jego wniosek, przyjmuje i rejestruje zarząd główny.

3. Członek wspierający ma prawo do:

1) udziału z głosem doradczym w WZDO, WZD na zasadach ustalonych odpowiednio przez zarząd oddziału lub zarząd główny,

2) udziału w imprezach naukowo-technicznych organizowanych przez jednostki SEP,

3) uzyskania referencji SEP w ofertach przetargowych oraz przy zgłaszaniu akcesu do organizacji krajowych i zagranicznych,

4) korzystania z pomocy SEP w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych swojego personelu,

5) korzystania z pomocy SEP w ochronie praw i interesów zawodowych,

6) korzystania z preferencyjnych warunków reklamowania się w wydawnictwach i na stronie internetowej SEP,

7) zgłaszania propozycji do programu działania SEP,

8) używania tytułu członek wspierający SEP przy nazwie firmy.

4. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie właściwemu zarządowi,

2) skreślenia na mocy uchwały właściwego zarządu w przypadku nie wywiązywania się z zobowiązań wymienionych w ust. 1.

Rozdział IV – Władze naczelne i organa SEP

§ 14

1. Władzami naczelnymi są:

1) walny zjazd delegatów, zwany w skrócie WZD,

2) zarząd główny, zwany w skrócie ZG.

2. Naczelnym organem kontrolnym jest główna komisja rewizyjna, zwana w skrócie GKR.

3. Naczelnym organem orzekającym w sprawach o naruszenie przez członka SEP postanowień statutu lub zasad etycznego postępowania jest główny sąd koleżeński, zwany w skrócie GSK.

4. Organem opiniodawczym jest rada prezesów.

5. Organem wykonawczym jest biuro SEP.

6. Organem doradczym i roboczym WZD jest komisja wyborcza.

7. Organami doradczymi i roboczymi ZG są centralne komisje, których problematykę i zakres prac określa ZG.

Walny zjazd delegatów

§ 15

1. Najwyższą władzą jest WZD.

2. WZD może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. W WZD biorą udział z głosem stanowiącym wybrani według ustaleń ZG delegaci oddziałów oraz członkowie honorowi SEP.

4. W WZD biorą udział z głosem doradczym członkowie: komisji wyborczej, ustępującego ZG, GKR i GSK, przewodniczący ogólnostowarzyszeniowych sekcji, przewodniczący komitetów, dyrektorzy agend, redaktorzy naczelni ogólnokrajowych czasopism SEP, przedstawiciele członków wspierających oraz goście zaproszeni przez ZG.

§ 16

1. Zwyczajny WZD jest zwoływany przez ZG w pierwszym półroczu ostatniego roku kalendarzowego kadencji władz naczelnych.

2. ZG zawiadamia delegatów WZD o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 4 tygodnie przed datą WZD.

3. Do kompetencji WZD należy:

1) uchwalanie kierunków działalności SEP,

2) rozpatrywanie sprawozdania ZG z działalności własnej i działalności SEP oraz sprawozdań GKR i GSK,

3) ocena działalności SEP i rozpatrzenie wniosku GKR w sprawie absolutorium dla ustępującego ZG,

4) wybór: prezesa SEP, członków ZG, GKR i GSK oraz komisji wyborczej,

5) uchwalanie zasad etycznego postępowania członków SEP,

6) uchwalanie regulaminów: WZD, ZG, GKR, sądów koleżeńskich obu instancji, rady prezesów i komisji wyborczej,

7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego SEP,

8) rozpatrywanie zaskarżonych uchwał ZG,rozpatrywanie odwołań od orzeczeń GSK,

10) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się SEP.

§ 17

1. Nadzwyczajny WZD, zwany w skrócie NWZD, jest zwoływany przez ZG z  inicjatywy własnej, na wniosek GKR, rady prezesów lub co najmniej połowy liczby delegatów.

2. Wniosek o zwołanie NWZD powinien być złożony na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.

3. ZG jest zobowiązany zwołać NWZD w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. NWZD obraduje nad sprawami, dla których został zwołany, chyba że większością co najmniej 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów, włączy inne sprawy do porządku obrad.

Zarząd główny

§ 18

1. Zarząd główny kieruje działalnością SEP w okresie między walnymi zjazdami delegatów zgodnie ze statutem SEP, uchwałami WZD i regulaminem ZG.

2. W skład ZG wchodzą: prezes SEP i nie więcej niż 15. członków.

3. Na wniosek prezesa SEP ZG wybiera ze swego grona wiceprezesów i skarbnika.

4. ZG spośród swoich członków może utworzyć prezydium oraz określić jego skład i kompetencje. Podejmowanie decyzji przez prezydium może dotyczyć spraw wyszczególnionych w ust. 5 p. 1, 8, 11 i 12 oraz innych określanych każdorazowo w uchwałach ZG.

5. Do obowiązków i kompetencji ZG należy:

1) zarządzanie majątkiem i funduszami SEP,

2) uchwalanie rocznych planów działalności i budżetów oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i z działalności SEP,

3) ustalanie zasad gospodarki finansowej i działalności gospodarczej,

4) uchwalanie wysokości składki członka zwyczajnego oraz zasad jej opłacania i podziału,

5) powoływanie, rozpatrywanie wniosku w sprawie corocznego absolutorium i odwoływanie sekretarza generalnego,

6) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, sekcji, komitetów, centralnych komisji, agend, ogólnokrajowych czasopism oraz innych jednostek organizacyjnych podległych ZG,

7) powoływanie i odwoływanie przewodniczących i członków centralnych komisji, przewodniczących i członków rad nadzorczych, dyrektorów agend oraz naczelnych redaktorów ogólnokrajowych czasopism SEP,

8) ustalanie regulaminów: biura SEP, sekretarza generalnego, centralnych komisji i agend oraz zatwierdzanie regulaminów: sekcji, komitetów i innych regulaminów ogólnostowarzyszeniowych,

9) podejmowanie uchwał w sprawach:

a) członkostwa SEP w organizacjach naukowych, technicznych i gospodarczych oraz wybór przedstawicieli SEP do tych organizacji,

b) ustanawiania i likwidacji fundacji,

c) tworzenia związków stowarzyszeń,

d) uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego i dostosowania SEP do wymagań obowiązujących w takiej organizacji,

10) występowanie do WZD o nadanie członkostwa honorowego SEP,

11) nadawanie godności zasłużonego seniora, odznak honorowych, medali i innych wyróżnień SEP,

12) występowanie o przyznanie odznaczeń państwowych i innych,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz SEP.

6. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 5 p. 2, 3, 4 i 10 są podejmowane przez ZG po uzyskaniu pozytywnej opinii rady prezesów.

§ 19

1. Prezes SEP kieruje działalnością ZG i jego prezydium, a w okresach pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje stosownie do przysługujących mu uprawnień.

2. Prezes SEP i z jego upoważnienia wiceprezesi lub inne osoby reprezentują SEP.

Główna komisja rewizyjna

§ 20

1. W skład GKR wchodzi nie więcej niż 8. członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Do obowiązków i kompetencji GKR należy:

1) dokonywanie okresowych kontroli działalności merytorycznej i finansowej ZG, biura i sekretarza generalnego oraz jednostek organizacyjnych SEP, a na podstawie porozumienia ZG z GKR, kontroli terenowych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem SEP i uchwałami WZD,

2) ocena rocznych sprawozdań finansowych SEP i uchwał dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz ocena działalności i sprawozdań ZG,

3) coroczne, pisemne przedstawianie wyników tych ocen zarządowi głównemu i informowanie o nich delegatów na WZD,

4) składanie sprawozdań na WZD i zgłaszanie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego ZG,

5) wnioskowanie o zwołanie NWZD.

Główny sąd koleżeński

§ 21

1. W skład GSK wchodzi 7. członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. GSK rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów oraz sprawy o naruszenie przez członka SEP postanowień statutu lub zasad etycznego postępowania, w których stroną jest członek władz naczelnych, GKR, sądów koleżeńskich obu instancji, prezes oddziału lub członek honorowy SEP.

3. Od orzeczenia GSK przysługuje odwołanie do WZD.

4. Regulamin sądów koleżeńskich określa sankcje, jakie mogą stosować sądy koleżeńskie obu instancji.

Rada prezesów

§ 22

1. W skład rady prezesów wchodzą: prezes SEP i prezesi oddziałów.

2. Do kompetencji rady prezesów należy:

1) wydawanie wiążących dla ZG opinii wymienionych w § 18 ust. 6,

2) opiniowanie spraw ujętych w regulaminie rady prezesów,

3) wnioskowanie do ZG o zwołanie NWZD większością 2/3 składu rady prezesów.

3. Posiedzenia rady prezesów odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

4. Obradom rady prezesów przewodniczy prezes SEP.

Biuro i sekretarz generalny

§ 23

1. Biurem SEP kieruje sekretarz generalny. Sekretarzem generalnym może być tylko członek SEP.

2. ZG na wniosek prezesa SEP powołuje w tajnym głosowaniu sekretarza generalnego.

3. Sekretarz generalny powołany spośród członków władz i organów SEP z wyboru zawiesza w nich udział na okres pełnienia tej funkcji.

4. Sekretarz generalny jest pracownikiem działającym na podstawie regulaminu oraz uzyskanego pełnomocnictwa. Nadzór nad sprawowaniem funkcji sekretarza generalnego pełni prezes SEP.

5. Sekretarz generalny może być w każdym czasie odwołany uchwałą ZG.

Komisja wyborcza

§ 24

1. Komisja wyborcza, wybierana przez WZD działa w okresie kadencji, jest autonomiczna i podlega wyłącznie WZD.

2. Komisja wyborcza składa się z dziewięciu członków SEP reprezentujących oddziały, sekcje ogólnostowarzyszeniowe i komitety oraz członków honorowych. Członkiem komisji wyborczej może być osoba o dużym autorytecie i obdarzona zaufaniem ogółu członków.

3. Zadaniem komisji wyborczej jest inicjowanie i zbieranie zgłoszeń kandydatów do naczelnych władz i organów wybieranych przez WZD oraz rekomendowanie kandydatów z uwzględnieniem proporcji do liczebności środowisk zawodowych w SEP.

4. Szczegółowe zasady organizacji i działania komisji wyborczej określa regulamin uchwalony przez WZD.

Rozdział V – Oddziały i koła SEP

§ 25

1. Oddział jest powoływany na podstawie uchwały ZG, która określa jego siedzibę, nazwę oraz teren i zakres działania.

2. Do powołania oddziału jest wymagane:

1) zgrupowanie co najmniej 100 członków,

2) zapewnienie samofinansowania działalności.

3. W oddziale działają:

1) koła zakładowe, terenowe, środowiskowe i inne,

2) sekcje, komisje, kluby,

3) ośrodki rzeczoznawstwa i szkoleniowe oraz inne jednostki specjalistyczne.

4. Oddział może być rozwiązany na podstawie uchwały ZG, na wniosek władz oddziału lub po stwierdzeniu:

1) zaprzestania działalności,

2) utraty zdolności samofinansowania,

3) prowadzenia działalności niezgodnej z przepisami prawa, z postanowieniami statutu SEP oraz uchwałami WZD i ZG.

5. Koła i członkowie rozwiązanego oddziału mogą przechodzić do innych oddziałów.

6. Oddziały mające osobowość prawną realizują cele i zadania określone statutem SEP, programem i uchwałami władz stowarzyszenia, zachowując samodzielność w zakresie działalności finansowej i gospodarczej.

§ 26

1. Władzami i organami oddziału są:

1) walne zgromadzenie członków lub delegatów oddziału, zwane w skrócie WZDO,

2) zarząd oddziału, zwany w skrócie ZO,

3) organem kontrolnym jest komisja rewizyjna oddziału, zwana w skrócie KRO,

4) organem orzekającym w sprawach o przewinienia dotyczące zasad etyki jest sąd koleżeński oddziału, zwany w skrócie SKO,

5) organami doradczymi i roboczymi ZO są oddziałowe komisje, których problematykę i zakres prac określa ZO.

2. Oddział, który na podstawie § 49 ust. 1 odbywa walne zgromadzenie delegatów i w skład którego wchodzi co najmniej 10 kół może utworzyć komisję wyborczą, jako organ doradczy i roboczy WZDO. Przy tworzeniu komisji mają zastosowanie odpowiednio postanowienia zawarte w § 16 ust. 3 p. 4 i 6 oraz w § 24.

Walne zgromadzenie oddziału

§ 27

1. Najwyższą władzą oddziału jest WZDO.

2. WZDO może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W WZDO biorą udział z głosem stanowiącym członkowie lub wybrani według ustaleń ZO delegaci kół oraz członkowie honorowi z terenu oddziału.

4. W WZDO biorą udział z głosem doradczym członkowie ustępującego ZO, KRO i SKO, przewodniczący sekcji oddziałowych i innych jednostek specjalistycznych, zasłużeni seniorzy SEP, przedstawiciele członków wspierających oraz goście zaproszeni przez ZO.

§ 28

1. Zwyczajne WZDO jest zwoływane przez zarząd oddziału nie później niż na 3 miesiące przed WZD.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZDO zarząd oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem WZDO.

3. Do kompetencji WZDO należy:

1) uchwalanie kierunków działalności oddziału,

2) rozpatrywanie sprawozdań ZO z działalności własnej i oddziału oraz sprawozdań KRO i SKO,

3) ocena działalności oddziału i rozpatrzenie wniosku KRO w sprawie absolutorium dla ustępującego ZO,

4) wybór prezesa oddziału oraz członków ZO, KRO i SKO,

5) wybór delegatów na WZD,

6) uchwalanie regulaminów WZDO, ZO i KRO,

7) rozpatrywanie zaskarżonych uchwał zarządu oddziału,

8) ustanawianie oddziałowych wyróżnień,

9) podejmowanie uchwał w sprawach:

a) o uzyskanie osobowości prawnej

b) o podjęcie działalności gospodarczej przez oddział, z określeniem zakresu tej działalności.

§ 29

1. Nadzwyczajne WZDO, zwane w skrócie NWZDO, jest zwoływane przez ZO z własnej inicjatywy, na wniosek ZG, na wniosek KRO lub co najmniej połowy liczby delegatów lub członków.

2. Wniosek o zwołanie NWZDO powinien być złożony ZO na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.

3. ZO jest zobowiązany zwołać NWZDO w ciągu 8 tygodni licząc od dnia otrzymania wniosku.

4. NWZDO obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba, że większością co najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów włączy inne sprawy do porządku obrad.

Zarząd oddziału

§ 30

1. W skład ZO wchodzą: prezes oddziału i nie więcej niż 15 członków.

2. Na wniosek prezesa oddziału zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. ZO może utworzyć prezydium oraz określić jego skład i kompetencje.

4. Do obowiązków i kompetencji ZO należy:

1) kierowanie działalnością oddziału zgodnie ze statutem SEP oraz uchwałami WZD, ZG i WZDO,

2) zatwierdzanie regulaminów oddziału nie wymienionych w § 28 ust. 3 p. 6,

3) uchwalanie zasad finansowania działalności, zarządzanie środkami finansowymi, administrowanie majątkiem i nadzorowanie działalności gospodarczej i przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych, a w oddziałach mających osobowość prawną również ich zatwierdzanie,

4) ustalanie struktury organizacyjnej oddziału i zakresu działalności oddziałowych jednostek organizacyjnych,

5) przyjmowanie i wykreślanie członków oraz ewidencjonowanie i rozwiązywanie kół,

6) powoływanie i rozwiązywanie oddziałowych sekcji naukowo-technicznych oraz wydawnictw; powoływanie i odwoływanie przewodniczących i członków komisji oddziałowych, redaktorów oddziałowych wydawnictw, kierowników ośrodków: rzeczoznawstwa i szkoleniowych, klubów i jednostek specjalistycznych oraz nadzorowanie ich działalności,

7) zgłaszanie przedstawicieli oddziału do centralnych jednostek organizacyjnych,

8) wnioskowanie o nadanie godności, odznak, medali i odznaczeń oraz wyróżnień,

9) nadawanie oddziałowych wyróżnień,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do regionalnych organizacji naukowych, technicznych i gospodarczych,

11) wybór przedstawicieli oddziału do innych organizacji, których oddział jest członkiem.

12) prowadzenie wspólnej z ZG polityki w zakresie: norm, przepisów i terminologii, działalności naukowo-technicznej, rzeczoznawczej, wydawniczej i szkoleniowej.

§ 31

1. Prezes oddziału kieruje pracami zarządu oddziału i jego prezydium, a w okresach pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje dotyczące spraw wyszczególnionych w § 30 ust. 4 p. 1 i 7 oraz innych stosownie do uprawnień każdorazowo określanych w uchwałach ZO.

2. Prezes oddziału i z jego upoważnienia wiceprezesi lub inne osoby reprezentują oddział.

Komisja rewizyjna oddziału

§ 32

1. W skład KRO wchodzi nie więcej niż 5. członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Do obowiązków i kompetencji KRO należy:

1) dokonywanie okresowych kontroli działalności ZO i wszystkich jednostek organizacyjnych oddziału w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, ze statutem SEP, uchwałami WZD, ZG i WZDO,

2) ocena rocznych sprawozdań finansowych oddziału i uchwał dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz ocena działalności i sprawozdania ZO,

3) coroczne, pisemne przedstawianie wyników tych ocen zarządowi oddziału i ich przesyłanie delegatom na WZDO,

4) składanie sprawozdań na WZDO i zgłaszanie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego ZO,

5) wnioskowanie do ZO o zwołanie NWZDO.

Sąd koleżeński oddziału

§ 33

1. W skład SKO wchodzi nie więcej niż 5. członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. SKO rozpatruje w pierwszej instancji sprawy o naruszenie przez członka oddziału postanowień statutu SEP lub zasad etycznego postępowania członków SEP, wniesione przez zainteresowanego, ZO lub ZG.

Koło

§ 34

1. Do zorganizowania koła jest wymagana inicjatywa co najmniej 6. członków SEP.

2. Uprawomocnienie działalności koła wymaga jego zarejestrowania przez ZO.

3. Koło może być rozwiązane na podstawie uchwały ZO na wniosek zarządu koła lub po stwierdzeniu zaprzestania działalności.

§ 35

Władzami i organami koła są:

1) walne zebranie członków lub delegatów koła, zwane w skrócie WZK,

2) zarząd koła,

3) organem kontrolnym jest komisja rewizyjna koła, obligatoryjna w kołach liczących więcej niż 50. członków.

§ 36

1. Najwyższą władzą koła jest WZK.

2. W WZK biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie koła lub delegaci członków koła oraz członkowie honorowi należący do koła.

3. W walnym zebraniu delegatów koła biorą udział z głosem doradczym członkowie ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej koła oraz zasłużeni seniorzy należący do koła.

§ 37

1. WZK jest zwoływane przez zarząd koła albo z inicjatywy zarządu oddziału, na wniosek komisji rewizyjnej koła lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków koła.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZK zarząd koła zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

3. Do kompetencji WZK należy:

1) uchwalanie kierunków działalności koła,

2) rozpatrywanie sprawozdania zarządu z działalności koła i sprawozdania komisji rewizyjnej koła,

3) udzielanie absolutorium zarządowi koła,

4) wybór prezesa i członków zarządu koła,

5) wybór komisji rewizyjnej koła,

6) wybór delegatów na walne zgromadzenie delegatów oddziału,

7) uchwalanie regulaminu koła.

§ 38

1. W skład zarządu koła wchodzi co najmniej 3 członków, w tym prezes, sekretarz i skarbnik.

2. Do obowiązków i kompetencji zarządu koła należy:

1) kierowanie działalnością i reprezentowanie koła zgodnie ze statutem SEP, regulaminem koła oraz uchwałami WZK, WZDO, ZO, WZD i ZG,

2) zarządzanie środkami finansowymi koła zgodnie z zasadami finansowania działalności uchwalonymi przez zarząd oddziału,

3) wnioskowanie w sprawie nadawania odznak, medali i wyróżnień.

§ 39

1. Prezes koła kieruje pracami zarządu i działalnością koła.

2. Prezes koła i z jego upoważnienia inne osoby reprezentują koło.

§ 40

1. W skład komisji rewizyjnej koła wchodzi co najmniej 3 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja rewizyjna koła okresowo kontroluje oraz corocznie ocenia działalność zarządu koła i ocenę przedstawia WZK.

3. W kołach, w których nie ma komisji rewizyjnej jej funkcję spełnia WZK.

Rozdział VI – Jednostki naukowo-techniczne SEP

§ 41

1. Działalność naukowo-techniczna jest prowadzona w sekcjach, komitetach, agendach, wydawnictwach i innych powołanych w tym celu jednostkach specjalistycznych.

2. Ogólnostowarzyszeniowe sekcje, komitety, agendy, rady koordynacyjne i inne jednostki specjalistyczne powołuje i rozwiązuje zarząd główny, natomiast sekcje, ośrodki rzeczoznawstwa i inne jednostki specjalistyczne w oddziałach powołują i rozwiązują zarządy oddziałów.

3. W celu koordynowania działalności naukowo-technicznej sekcje i komitety mogą łączyć się w zespoły określone przez zarząd główny.

4. Sekcje i komitety powołane przez ZG pełnią funkcję wiodącą w swojej dziedzinie i współpracują na zasadzie partnerstwa z sekcjami i odpowiednimi jednostkami specjalistycznymi w oddziałach oraz innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i zainteresowanymi instytucjami.

5. Sekcje, komitety, agendy i inne jednostki specjalistyczne działają na podstawie opracowanych przez nie regulaminów zatwierdzanych odpowiednio przez ZG lub ZO.

§ 42

1. Sekcje grupują: 

1) członków SEP z tej samej dziedziny elektryki lub o podobnych zainteresowaniach, którzy zgłosili przynależność do sekcji,

2) koła na podstawie decyzji podjętych przez ich zarządy.

2. Celem działalności sekcji jest upowszechnianie wiedzy i nowych rozwiązań oraz osiągnięć związanych z daną dziedziną elektryki.

3. Sekcją ogólno-stowarzyszeniową kieruje przewodniczący i centralne kolegium, a sekcją oddziałową przewodniczący i kolegium wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych. W skład centralnego kolegium wchodzą członkowie wybrani na tych zebraniach oraz przewodniczący sekcji oddziałowych. Przy organizowaniu sekcji, do czasu wyborów, jej przewodniczący jest powoływany przez zarząd odpowiedniego szczebla.

4. Sekcje oddziałowe prowadzą samodzielnie działalność we współpracy z właściwymi sekcjami ogólnostowarzyszeniowymi.

§ 43

1. Komitety grupują powołanych imiennie specjalistów członków SEP i specjalistów nie będących członkami SEP, deklarujących wolę pracy w komitecie. Przy organizowaniu komitetu ZG powołuje imiennie pierwszy jego skład osobowy.

2. Celem działalności komitetów jest wykonywanie zadań naukowych i technicznych związanych z rozwojem różnych dziedzin elektryki oraz dziedzin pokrewnych.

3. Komitetem kieruje przewodniczący oraz prezydium wybrane na zebraniu komitetu.

4. Komitety, które są reprezentantami SEP w organizacjach międzynarodowych noszą nazwę polskich komitetów.

5. Komitety, w uzgodnieniu z ZG, mogą prowadzić działalność gospodarczą poprzez oddziały, agendy lub biuro SEP.

§ 44

1. Agendy, wydawnictwa i inne jednostki specjalistyczne prowadzą działalność naukowo-techniczną oraz świadczą odpłatnie usługi specjalistyczne w zakresie szeroko rozumianej elektryki.

2. Dyrektorów i rady nadzorcze agend powołuje zarząd główny.

3. Redaktorów naczelnych czasopism i dyrektorów jednostek specjalistycznych powołuje zarząd odpowiedniego szczebla.

Rozdział VII – Majątek SEP

§ 45

1. Majątek SEP, w tym majątek oddziałów mających osobowość prawną, stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, papiery wartościowe oraz wartości niematerialne i prawne.

2. Majątek powstaje z:

1) składek członkowskich,

2) dochodów z majątku,

3) darowizn, spadków, zapisów i dotacji,

4) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej.

3. Majątek służy do realizacji celów statutowych.

4. Majątek stanowi wspólną i niepodzielną własność zwyczajnych członków SEP. Utrata członkostwa nie uprawnia do roszczeń majątkowych.

5. Oddział, który uzyskał osobowość prawną zatrzymuje na własność użytkowany majątek powstały staraniem oddziału, na mocy porozumienia z zarządem głównym. W przypadku rozwiązania oddziału cały majątek oddziału pozostaje w SEP.

§ 46

1. Majątkiem SEP zarządza zarząd główny, a majątkiem oddziałów mających osobowość prawną ich zarządy. ZG na mocy uchwały może powierzyć biuru SEP oraz oddziałom i agendom, nie mającym osobowości prawnej, wykonywanie funkcji zwykłego zarządu użytkowanymi częściami majątku.

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych są uprawnieni łącznie prezes i skarbnik SEP, a także w akceptowanym przez ZG zakresie upełnomocnione przez nich osoby, w tym prezesi i skarbnicy oddziałów nie mających osobowości prawnej, sekretarz generalny i główny księgowy SEP oraz dyrektorzy i główni księgowi agend.

3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oddziałów, które uzyskały osobowość prawną są uprawnieni łącznie prezes i skarbnik oddziału oraz w akceptowanym przez ZO zakresie upełnomocnione przez nich osoby.

Rozdział VIII – Zasady ordynacji wyborczej, głosowań i podejmowania uchwał w SEP

§ 47

1. Kadencja władz i organów wybieralnych SEP wszystkich szczebli trwa cztery lata. Kadencja może zostać skrócona uchwałą zwołanego w tym celu NWZD, NWZDO lub WZK. W tym przypadku nowo wybrane składy władz i organów są wybierane tylko na okres do końca czteroletniej kadencji.

2. Funkcje prezesa SEP i prezesa oddziału mogą być pełnione nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór na te funkcje jest możliwy po okresie, przerwy co najmniej jednej kadencji.

3. Funkcja członka zarządu głównego i członka zarządu oddziału nie może być łączona z funkcją członka głównej lub oddziałowej komisji rewizyjnej oraz sądów koleżeńskich obu instancji.

4. Wybory delegatów, członków władz, organów kontrolnych i orzekających oraz głosowania o nadanie godności członka honorowego i zasłużonego seniora są tajne.

5. Wybory w kołach, sekcjach i komitetach mogą być jawne, o ile wyrażą na to zgodę wszyscy uczestnicy zebrania.

§ 48

1. Obrady wszystkich władz, organów kontrolnych i orzekających są prawomocne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych uczestników. Obrady WZD, WZDO, WZK w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

2. Wybór prezesa SEP i prezesa oddziału oraz wybór władz, organów kontrolnych i orzekających w SEP i oddziałach, wymaga obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych uczestników.

3. Uchwały wszystkich władz oraz organów kontrolnych i orzekających są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Uchwała powinna precyzować termin jej wejścia w życie.

4. Postanowienia ust. 1 i 3 nie mają zastosowania w sprawach dotyczących zmiany statutu i rozwiązania się SEP.

§ 49

1. W oddziałach i kołach grupujących co najmniej 100. członków – walne zebranie członków może być zastąpione walnym zebraniem delegatów.

2. Liczbę delegatów na WZDO ustala zarząd oddziału proporcjonalnie do liczby członków zarejestrowanych w kołach na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego WZDO.

3. Liczbę delegatów wybieranych przez oddziały na WZD ustala zarząd główny proporcjonalnie do liczby członków zarejestrowanych w oddziałach na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego WZD.

4. Mandat delegata trwa do czasu wybrania delegatów na następną kadencję.

§ 50

1. WZK, WZDO i WZD ustalają liczbę członków wybieranych władz, organów kontrolnych i orzekających.

2. Kandydatów do władz i organów kontrolnych i orzekających mogą zgłaszać do komisji wyborczych odpowiedniego szczebla:

1) członkowie koła lub delegaci,

2) zarządy,

3) komisje rewizyjne spośród członków ustępujących władz i organów,

4) kolegia sekcji i prezydia komitetów.

3. Kandydatami do władz i organów mogą być zwyczajni i honorowi członkowie SEP, którzy mają bierne prawo wyborcze i wyrażą pisemną zgodę na pełnienie proponowanych funkcji.

§ 51

1. W wyniku wyborów prezesem SEP, oddziału lub koła zostaje kandydat, który uzyska ponad 1/2 oddanych ważnych głosów.

2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu na prezesa żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej w ust. 1 liczby głosów, odbywa się druga tura głosowania na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów o umieszczeniu na liście kandydatów do drugiej tury głosowania decyduje dłuższy staż członkowski. Prezesem zostaje wybrany kandydat, który uzyska większą liczbę głosów, a przy równej liczbie głosów kandydat o dłuższym stażu członkowskim.

3. Członkami zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów na miejscach mandatowych równej liczby głosów, o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski.

4. Wybrany prezes koła uzyskuje mandat delegata na WZDO, a prezes oddziału mandat delegata na WZD. Mandat prezesa mieści się w ogólnej liczbie delegatów danej jednostki organizacyjnej.

§ 52

1. W przypadku rezygnacji, niemożności pełnienia funkcji lub odwołania członka wybranej władzy i organu wybieralnego oraz delegata na WZD, WZDO albo WZK, na jego miejsce wchodzi następny kandydat z listy wyborczej w kolejności uzyskanej liczby głosów.

2. Prawo odwoływania osób wybranych do pełnienia określonych funkcji przysługuje temu organowi, który dokonał ich wyboru.

3. W przypadku rezygnacji lub niemożliwości pełnienia funkcji prezesa koła, oddziału lub SEP należy dokonać nowego wyboru prezesa na nadzwyczajnym WZK, WZDO lub WZD.

4. W przypadku, o którym mowa w ust.3, o ile do końca kadencji zostało mniej niż połowa kadencji, dopuszcza się wybór prezesa przez właściwy zarząd spośród swoich członków.

5. Pełnienie funkcji prezesa przez okres krótszy niż pół kadencji nie zalicza się do kadencji w rozumieniu § 47 ust. 2.

Rozdział IX – Zmiana statutu i rozwiązanie SEP

§ 53

1. Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje WZD na wniosek ZG lub GKR.

2. Uchwały zapadają większością, co najmniej 2/3 liczby głosów delegatów przy obecności, co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.

3. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad WZD, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości delegatów nie później, niż na 6 tygodni przed WZD.

4. Do projektowanych zmian statutu delegaci mogą zgłaszać pisemnie uwagi i zastrzeżenia, które powinny być przesłane do komisji statutowej nie później niż 3 tygodnie przed terminem WZD.

§ 54

1. Uchwałę o rozwiązaniu się SEP podejmuje WZD na wniosek, co najmniej połowy liczby oddziałów, większością, co najmniej 3/4 liczby głosów delegatów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała WZD o rozwiązaniu się SEP określa cel, na jaki przeznacza się jego majątek.

Rozdział X – Przepisy przejściowe i końcowe

§ 55

1. Władze, organa kontrolne i orzekające oraz jednostki organizacyjne SEP działają w składach i układzie organizacyjnym określonym przez niniejszy statut.

2. Do końca kadencji 2006-2010 należy dostosować wszystkie regulaminy do zmian i uzupełnień statutu uchwalonych przez NWZD w dniu 19 grudnia 2007 r.

Dnia 16 października 2008 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru stowarzyszeń zmiany statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich uchwalone przez Walny Zjazd Delegatów SEP w Warszawie w dniu 19 grudnia 2007 r. (tekst jednolity statutu SEP wydano z akt rejestrowych w dniu 13 listopada 2008 r.