EGZAMINY – tematy egzaminów na uprawnienia kategorii D i E

Zakres przepisów i zasad, jakie obejmuje egzamin na uprawnienia w zakresie EKSPLOATACJI

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 2. Zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 3. Zasady i warunki wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,  
 4. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,   
 5. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska.

Zakres przepisów i zasad, jakie obejmuje egzamin na uprawnienia w zakresie DOZORU

 1. Przepisy dotyczące przyłączenia urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci
 5. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska
 6. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz wymagań ochrony środowiska
 7. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 8. Zasady dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci
 9. Zasady i warunki wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych

Procedura Egzaminacyjna

 1. Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę;
 2. Egzamin jest ustny, który potwierdza wiedzę teoretyczną i praktyczną osoby w zakresie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 3. Aby uzyskać świadectwo kwalifikacji należy stawić się na egzamin z wypełnionym wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji, dowodem wpłaty za przeprowadzony egzamin, dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo;
 4. Do wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dołącza się odwzorowania cyfrowe (skany) dokumentów oraz odwzorowania cyfrowe (skany) potwierdzenia uiszczenia opłaty;
 5. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy może być:
  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom, potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski:
   • w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
  5. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  6. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  7. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji siec.
 6. W przypadku przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej, musi być zapewniona transmisja egzaminu w czasie rzeczywistym dostępna dla jej uczestników, wielostronna komunikacja w czasie rzeczywistym w ramach której uczestnicy egzaminu mogą wypowiadać się w jego toku;
 7. Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji oraz wzór zaświadczenia potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy wystawione przez pracodawcę dostępne są na stronie internetowej Oddziału Elbląskiego SEP oraz w biurze Oddziału na ulicy Królewieckiej 108 w Elblągu;
 8. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba egzaminowana, okazuje dokument ze zdjęciem, który potwierdza jej tożsamość;
 9. Po zdanym pozytywnie egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z odbytego egzaminu;
 10. Świadectwo kwalifikacyjne ważne jest przez okres 5 lat. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu powtarza się okresowo co 5 lat;
 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia dokumentu istnieje możliwość wystawienia duplikatu świadectwa na wniosek wnioskującego o sprawdzenie kwalifikacji;
 12. Świadectwa wydane na podstawie dokumentacji z egzaminu przechowywane są przez okres 10 lat w biurze Oddziału Elbląskiego SEP przy ulicy Królewieckiej 108 w Elblągu.