niedziela, październik 17, 2021
Login
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Statut SEP

Spis treści


Rozdział II   § 8 Cele SEP są następujące:   

1) propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryki dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju,    2) inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych; popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców - szczególnie polskich,    3) działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,    4) działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego,    5) oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej,    6) doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej elektryków,    7) krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii,    8) integrowanie środowiska i tworzenie przyjacielskich więzi członków,    9) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami elektryków,    10) ochrona zawodu i interesów członków SEP. 


§ 9 SEP realizuje swoje cele przede wszystkim przez:   

1) monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych; formułowanie wniosków i postulatów dotyczących szeroko rozumianej elektryki; publiczne wyrażanie opinii,    2) współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami - naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi,    3) wykonywanie zadań zlecanych przez organa administracji publicznej,    4) inicjowanie ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu elektryki, wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych oraz prac z zakresu terminologii elektrycznej,    5) prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza: badanie jakości, ocena zgodności, udzielanie rekomendacji i referencji, rzeczoznawstwo, doradztwo; wydawanie publikacji i czasopism naukowo-technicznych,    6) oddziaływanie na zakres, treść programów i na metody nauczania elektryki; prowadzenie akcji stypendialnych,    7) ułatwianie członkom dostępu do informacji naukowych i technicznych oraz  korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych,    8) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, egzaminów; nadawanie uprawnień zawodowych,    9) organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, wystaw, konkursów, wycieczek, poradnictwa technicznego i działalności klubowej,    10) działanie na rzecz rozwoju infrastruktury przyjaznej dla osób niepełnosprawnych,    11) dbałość o przestrzeganie zasad etycznego postępowania,    12) promocję zatrudnienia i aktywizację elektryków pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej,    13) podejmowanie działań w przypadkach naruszenia interesów zawodowych i materialnych członków SEP,    14) nadawanie godności, odznak honorowych, medali i wyróżnień SEP oraz zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród dla członków SEP.