niedziela, październik 17, 2021
Login
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Statut SEP

Spis treści

 
Rozdział VII Majątek SEP

§ 451. Majątek SEP, w tym majątek oddziałów mających osobowość prawną, stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, papiery wartościowe oraz wartości niematerialne i prawne.2. Majątek powstaje z:    1) składek członkowskich,    2) dochodów z majątku,    3) darowizn, spadków, zapisów i dotacji,    4) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej.3. Majątek służy do realizacji celów statutowych.4. Majątek stanowi wspólną i niepodzielną własność zwyczajnych członków SEP. Utrata członkostwa nie uprawnia do roszczeń majątkowych.5. Oddział, który uzyskał osobowość prawną zatrzymuje na własność użytkowany majątek powstały staraniem oddziału, na mocy porozumienia z zarządem głównym. W przypadku rozwiązania oddziału cały majątek oddziału pozostaje w SEP. 
§ 461. Majątkiem SEP zarządza zarząd główny, a majątkiem oddziałów mających osobowość prawną ich zarządy. ZG na mocy uchwały może powierzyć biuru SEP oraz oddziałom i agendom, nie mającym osobowości prawnej, wykonywanie funkcji zwykłego zarządu użytkowanymi częściami majątku.2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych są uprawnieni łącznie prezes i skarbnik SEP, a także w akceptowanym przez ZG zakresie upełnomocnione przez nich osoby, w tym prezesi i skarbnicy oddziałów nie mających osobowości prawnej, sekretarz generalny i główny księgowy SEP oraz dyrektorzy i główni księgowi agend.3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oddziałów, które uzyskały osobowość prawną są uprawnieni łącznie prezes i skarbnik oddziału oraz w akceptowanym przez ZO zakresie upełnomocnione przez nich osoby.