Światowy Dzień Inżyniera, Elbląg 4 marca 2023 r. Pierwsza konferencja pt. „Elbląscy inżynierowie – stan i osiągnięcia 1945 – 2023”

W nowoczesnej, audytoryjnej auli Elbląskiej Akademii Nauk Stosowanych, w dniu 4 marca 2023 r., w którym przypadał Światowy Dzień Inżyniera, została zorganizowana przez Środowiskowe Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich pierwsza konferencja tego typu pt. „Elbląscy inżynierowie – stan i osiągnięcia 1945 – 2023”.
Na 190 zaproszonych inżynierów w konferencji wzięło udział 150 osób, reprezentujących różne środowiska inżynierskie działające w Elblągu.
Współorganizatorami konferencji były Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne skupione w Radzie Regionalnej FSNT NOT w Elblągu, w tym przede wszystkim obecnie aktywne SEP, SIMP, PZITB, STOP i SGP.


Obrady konferencyjne rozpoczął pomysłodawca i główny jej organizator mgr inż. elektroniki Zbigniew Lange, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1972 roku, obecnie prezes Koła Środowiskowego SEP, organizator Oddziału Elbląskiego SEP w 1978 r., wieloletni jego prezes, były wiceprezes Zarządu Głównego SEP w Warszawie i wiceprezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, członek Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Prowadzący przywitał zebranych, przedstawiając jednocześnie cel i genezę organizacji tej konferencji. Jest ona skierowana do środowisk inżynierskich – jako uczczenie obchodów Światowego Dnia Inżyniera, który został ustanowiony podczas Kongresu Inżynierów w Melbourne w 2019 r., a w Elblągu jest obchodzony po raz pierwszy. Głównym celem konferencji jest sporządzenie wykazu inżynierów pochodzących z Elbląga lub pracujących w tym mieście w latach 1945 – 2023 r., aby zachować ich w pamięci środowiska inżynierskiego Elbląga. Podkreślił, iż jest to zapoczątkowanie sporządzania tego typu spisu co powinno być kontynuowane, uzupełniane, a następnie prezentowane corocznie podczas obchodów ŚDInż w Elblągu.

Nad opracowaniem stowarzyszeniowych spisów inżynierów czuwali prezesi Elbląskich Oddziałów SNT: mgr inż. Andrzej Sawicki – prezes Oddziału Elbląskiego SEP; mgr inż. Kantor Nestor – prezes Oddziału SIMP; mgr inż. Artur Bakalarski – prezes Oddziału STOP; mgr inż. Florian Romanowski – prezes OPEGIEKA – SGP; mgr inż. Dariusz Urbański, prezes i inż. E. Bukowska – PZITB. Osoby ze środowisk inżynierskich, z zakresu działalności SITLD, PZITS, SITWM. SITR i pozostałych, koordynowali organizatorzy.
Praca nad ww. wykazami została oczywiście jedynie rozpoczęta, bowiem czas od pomysłu zorganizowania konferencji, który zgłosił prezes Koła SEP kol. Zb. Lange w dniu 28 grudnia 2022 r. do jej realizacji – 4 marca 2023 był zbyt krótki, aby całkowicie zrealizować to zadanie. Już na początku inicjatywy stwierdzono, że w każdym kolejnym roku obchodów Światowego Dnia Inżynierów, wykaz ten będzie aktualizowany i uzupełniany, aby w końcu się znaleźć w elbląskich archiwaliach oraz RR FSNT NOT w Elblągu.
Do czasu odbycia konferencji sporządzono wykazy prawie 900 inżynierów, określając ich z: imienia i nazwiska, ukończoną uczelnią i specjalnością inżynierską, a także miejscami pracy i osiągnięciami. Szczególnie zasłużone osoby, ich bogate biogramy, zostały zaprezentowane przez prezesów Oddziałów SNT podczas głównego punktu konferencji. Szacuje się, że co najmniej drugie tyle osób jest jeszcze do odnalezienia i wpisania na elbląskie – inżynierskie listy.

Adresy gratulacyjne, skierowane przez patronów honorowych tj. Prezes FSNT NOT Panią Ewę Mańkiewicz-Cudny  i Prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce prof. dr. hab. inż. Jerzego Barglika, do uczestników konferencji, odczytał prowadzący spotkanie.

Zarówno Pani Prezes FSNT NOT jak i Prezes Akademii Inżynierskiej gratulowali pomysłu organizacji konferencji w Światowym Dniu Inżyniera, ważnej dla inżynierskiego środowiska Elbląga. Cyt. „ …osiągnięcia inżynierów wywodzących się z Elbląga i terenów dawnego województwa elbląskiego są powszechnie znane i doceniane przez polskie środowisko inżynierskie..” napisał prof. J. Barglik.
Życząc owocnych obrad podkreślili trafność wyboru zakresu i tematyki merytorycznej konferencji.

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Po powitaniu wszystkich obecnych przez prowadzącego, uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prezes Elbląskiej Rady Regionalnej FSNT NOT mgr inż. Krzysztof Piotrowski. Przedstawił On historię utworzenia Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich, do której należy Polska FSNT NOT, zawiązanej 4 marca 1968r. w Paryżu. Ten dzień uznano oficjalnie przez UNESCO jako Światowy Dzień Inżyniera.
Jego Magnificencja prof. Jarosław Niedojadło przedstawiając zakres kształcenia studentów kierunków inżynierskich Elbląskiej Akademii Nauk Stosowanych przywitał wszystkich zebranych w murach swojej Uczelni.

W dowód uznania inżynierskich osiągnięć, prezydent Elbląga ( Patron Honorowy konferencji ) mgr inż. Witold Wróblewski, wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej – mgr. inż. Antonim Czyżykiem i wiceprezydentem mgr. inż. Januszem Nowakiem, wręczyli reprezentantom branż Honorowe Wyróżnienia  „ Za zasługi dla Elbląga”.
Otrzymali je (stojący od lewej na poniższej fotografii): dr inż. Adam J. Zapalski – STOP; mgr inż. Adam Augustynowicz – SGP; mgr inż. Bogusław Marciniak – SIMP; mgr inż. Dariusz Urbański – PZITB i mgr inż. Henryk Dorociński – SEP, (dalej stoją wręczający) .


W kolejnym punkcie konferencji Panowie: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń – absolwent II Liceum Ogólnokształcącego  im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, Rektor Politechniki Gdańskiej 2002 – 2008, senator VII kadencji Senatu RP; mgr inż. Paweł Olechnowicz – prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ABB Zamech Ltd. 1990 – 1996 w Elblągu oraz wieloletni prezes LOTOSU w Gdańsku, , podzielili się swoimi osiągnięciami w pracy naukowej i menedżerskiej. 

               Profesor Janusz Rachoń omówił swoją drogę zawodową od Elbląskiego liceum do stanowiska Rektora Politechniki w Gdańsku, a także przedstawił techniczną prezentację opracowanej przez siebie – technologii alendronianu sodu – polskiego leku na osteoporozę.

                  

Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń

Pan mgr inż. Paweł Olechnowicz koncentrował się na swojej pracy w elbląskim Zamechu, gdzie podjął pracę po ukończeniu AGH w Krakowie, przekształceniach strukturalnych tego największego elbląskiego zakładu, a także przedstawił swoje osiągnięcia w kierowaniu gdańskim LOTOSEM.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość nabycia książki Pawła Olechnowicza pt. „Dziwne przypadki polskiego menedżera”, a także uzyskania Jego autorskiej dedykacji.

mgr inż. Paweł Olechnowicz
Autor – Paweł Olechnowicz podpisuje swoją książkę

Nadmienić należy, że mgr inż. Paweł Olechnowicz w 2004 r. otrzymał tytuł Złotego Inżyniera dekady w plebiscycie najstarszego w Polsce i jednego z najstarszych w Europie, wydawanego od 1866 r. technicznego czasopisma Przeglądu Technicznego.

Pani Dominika Rodziewicz – dyplomantka studiów inżynierskich w Instytucie Informatyki Stosowanej  przedstawiła  swoją bardzo interesującą prezentację pt. „Droga osiągania dyplomu inżyniera w 2023 r.  w ANS Elbląg”, w której zwróciła m.in. uwagę na innowacyjne metody studiów inżynierskich w ANS.

Stwierdziła m.in. „…na Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu większość prac dyplomowych to prace aplikacyjne, co oznacza, że studenci muszą nie tylko przedstawić teoretyczne zagadnienia, ale również pokazać, jak mogą one zostać zastosowane w praktyce. Dzięki temu absolwenci tej uczelni posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, co pozwala im na skuteczne radzenie sobie w swojej przyszłej pracy zawodowej ”.

Dyplomantka Instytutu Informatyki Stosowanej
ANS Dominika Rodziewicz

Prezesi elbląskich Oddziałów SNT, w sposób bardzo interesujący zaprezentowali sylwetki i osiągnięcia wybranych i zasłużonych dla Elbląga w różnych obszarach techniki inżynierów.

Mgr inż. Andrzej Sawicki prezes Oddziału SEP szczegółowo omówił osiągnięcia inżynierskie elektryków elbląskich, w tym mgr. inż. Andrzeja Kociałkowskiego z Zamechu, mgr. inż. Henryka Dorocińskiego związanego z energetyką zawodową w Elblągu, inż. Bogdana Kalińskiego – spec. trakcji tramwajowej, a także dr. inż. Sławomira Noske i inż. M. Celińskiego.

Pani inż. Elżbieta Bukowska sekretarz Oddziału PZITB przedstawiła, spośród prawie 200 inżynierów, którzy znaleźli się na elbląskiej liście, jedynie kilka wybitnych sylwetek w tym: mgr. inż. Andrzeja Gólcza – wynalazcę, który m.in. opracował nową metodę oczyszczania ścieków, dzięki czemu wybudowano w Polsce  40 nowoczesnych oczyszczalni ścieków, a także w Chinach ( Pekin – Olimpiada 2008 ), w Kanadzie, zielonej Irlandii i Estonii.
Podkreśliła też ogrom pracy włożonej przez mgr. inż. arch. Włodzimierza Sierzputowskiego w odbudowie powojennej Elbląga i m.in. Zamku Krzyżackiego w Elblągu i Malborku. Inż. Wł. Sierzputowski, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, skierowany w 1946 r. na stanowisko Kierownika Inspekcji Budowlanej Zarządu Miejskiego oraz przedstawiciela Konserwatora Wojewódzkiego Zabytków w Gdańsku skatalogował i zabezpieczył negatywy fotograficzne kamienic przedwojennej starówki, które stanowiły wzór rekonstrukcyjny obecnie odbudowywanych obiektów.

inż. Elżbieta Bukowska – PZITB przedstawiająca inżynierów swojej branży

Zaprezentowała też magistra inż. arch. Jan Buyko – pierwszego kierownika pracowni projektowej Centralnego Zarządu Biura Projektów Architektonicznych i Budowlanych, który wraz z zespołem opracowywał i realizował odbudowę i rozbudowę Elbląga w latach powojennych wraz z wieloma innymi inżynierami branż: konstruktorów, elektryków, inżynierów sanitarnych, wodno kanalizacyjnych itd.

Mgr inż. Artur Bakalarski – prezes Oddziału Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich w Elblągu, przedstawił historię zasłużonych osób działających od 1945 roku do dzisiaj w kole STOP przy elbląskim Zamechu, obecnie GE, mgr. inż. Stanisława Sulimy, inż. T. Ryterskiego, dr. inż. Adama Józefa Zapalskiego i mgr. inż. Pawła Olechnowicza – co ciekawe wszyscy byli absolwentami Krakowskiej Akademii Górniczo Hutniczej.

Prezes Oddziału SIMP mgr inż. Nestor Kantor podkreślił inżynierskie zasługi dla Elbląga mi.in. kolegów inżynierów Michała Rosnowskiego, Antoniego Czuchnowskiego i prof. dra hab. inż. Ryszarda Łączkowskiego – pierwszego inżyniera, który pracując w Zamechu uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a następnie tytuł profesora zwyczajnego.
Na zakończenie swojego wystąpienia, wraz z wiceprezesem Oddziału, a jednocześnie Rektorem ANS prof. Jarosławem Niedojadło wręczył nagrodę młodemu inżynierowi po ANS kol. inż. Mateuszowi Wiertelowi, za najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym pod tytułem „Projekt przenośnego grawera laserowego CNC” opracowaną pod kierownictwem dr inż. Anny Rehmus – Forc, w ramach XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP.

Prezes O. SIMP mgr inż. Nestor Kantor i Rektor prof. J. Niedojadło z nagrodzonymi – inż. M. Wiertel i dr inż. Anną Rehmus-Forc, ANS Elbląg

Bardzo interesujący wykład prof. Jerzego Buriaka – Prorektora ds. Kształcenia w ANS, który dotyczył nowoczesnych metod kształcenia inżynierów oraz specjalistyczna prezentacja techniczna mgr. inż. Adama Augustynowicza – prezesa innowacyjnej firmy OPEGIEKA Sp. z o.o. i jednocześnie Centrum Badawczo – Rozwojowego były kolejnymi bardzo ciekawie zaprezentowanymi punktami tej inżynierskiej konferencji.

Mgr inż. A. Augustynowicz w swoim wystąpieniu pt. „ Cyfrowe Światy Ludzi i Maszyn” przedstawił zakres działania OPEGIEKA  posiadającego od 2013r.  status Centrum Badawczo-Rozwojowego, nadany przez Ministra Gospodarki.
Doskonała znajomość tematu, umiejętność prezentacji trudnych zagadnień poparta bardzo dobrze przygotowaną prezentacją wzbudziła duże ogólne zainteresowanie, wręcz podziw słuchaczy. Cytując autora,  warto podkreślić, iż, „ …Nowe pokolenia inżynierów funkcjonować będą w świecie cyfrowym. To stawia nowe wymagania na poziomie kształcenia i tworzenia miejsc pracy. Przemysł 4.0 wprowadził pojęcie cyfrowych bliźniaków (ang. digital twin), czyli cyfrowych odpowiedników świata rzeczywistego. Dotyczy to pojedynczych przedmiotów, które projektujemy, a potem je produkujemy i serwisujemy, dotyczy to dzieł sztuki, naszych domów, fabryk, linii produkcyjnych, całych miast czy krajów. Ogólnie wszystkiego co nas otacza. Cechą wspólną tych cyfrowych danych są układy odniesienia, współrzędne i geolokalizacja. Technologie geodezyjne i fotogrametryczne jak dalmierze, skanery laserowe czy GPS, stosowane w tych branżach od 20 lat, trafiły na rynek konsumencki i stały się powszechne dzięki miniaturyzacji i postępowi. Dziś znajdujemy je w automatycznych odkurzaczach, dronach, smartfonach, samochodach, skanerach czy całych liniach produkcyjnych. Z tego względu rośnie rola tzw. geo-informacji.
Branża geodezyjna stale się rozwija. Oferuje dziś technologie masowego pozyskiwania danych przestrzennych z sensorów takich jak kamery, skanery czy radary montowanych na dronach, samolotach, satelitach czy samochodach. Z tych danych tworzone są realistyczne trójwymiarowe modele miast, które można wykorzystywać do analiz i symulacji. Wierność odwzorowania szczegółów dochodzi do 2-cm. Dzięki technikom geodezyjnym i georeferencji zdjęcia i modele 3D dostają nową cechę jaką jest ich metryczność. Można na nich mierzyć długości, wysokości, powierzchnie czy kąty.
Sensory dostarczają tak olbrzymich ilości danych, że niezbędne jest zastosowanie rozwiązań bigdata do ich gromadzenia i przetwarzania, a uczenia maszynowego do ich analizy. Nasza lokalna OPEGIEKA jest jednym z liderów w swojej branży.
4 samoloty, nowoczesne sensory lotnicze, w tym najnowszy hybrydowy sensor Citymaper-2, własny ośrodek klasy datacenter, inżynierska kadra wsparta ponad 40 informatykami pokazują, iż w Elblągu można budować biznes wysokich technologii, że można budować ciekawe miejsca, które przyciągają inżynierów z Warszawy, Wrocławia czy Trójmiasta… koniec cyt”.

Uczestnicy dyskusji przy „Okrągłym stole”

Dyskusja przy okrągłym stole na temat -„Historia, teraźniejszość i przyszłość zawodu inżyniera”, w której udział wzięli: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, mgr inż. Paweł Olechnowicz, mgr inż. Adam Augustynowicz, mgr inż. Halina Czarnecka – b. dyr Wydziału Ochrony Środowiska w Elblągu, i następnie w Gdańsku, prof. Jerzy Buriak Prorektor ds. Kształcenia Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz prowadzący konferencję i sesję okrągłego stołu, członek SEP i Akademii Inżynierskiej w Polsce – mgr inż. Zbigniew Lange, pokazała wagę, osiągnięcia inżynierów i techniki w historycznym przekroju od przeszłości, poprzez teraźniejszość, ku najważniejszemu – ku przyszłości, akcentując rolę inżynierów i dzisiejszych studentów w
rozwoju techniki w przyszłości.
Wszyscy dyskutanci zgodzili się, że zawód inżyniera to zawód przyszłości wymagający dużo usystematyzowanej wiedzy, której początek zdobywania następuje w niedocenianej dotychczas szkole podstawowej i średniej, a kontynuowany jest na specjalistycznych studiach inżynierskich.

Prezydent Elbląga mgr inż. Witold Wróblewski wręcza wyróżnienie honorowe kol. mgr. inż. Adamowi Augustynowiczowi

Podczas konferencji była możliwość, aby publicznie jeszcze raz podziękować władzom miasta za nadanie, z wniosku elbląskich władz NOT, 3 ulicom nowej dzielnicy Modrzewina, gdzie zlokalizowano nowy obiekt Elbląskiego Parku Technologicznego, nazw znanych elbląskich inżynierów: inż. Antoniego Czuchnowskiego, inż. Stanisława Sulimy i inż. Michała Rosnowskiego.

Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – kol. inżynier Jarosław Kukliński w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie na konferencję oraz przekazał gratulacje z okazji pomysłu jej organizacji, podkreślając jednocześnie wagę i odpowiedzialność inżynierów budownictwa, a także inżynierów innych branż, jako zawodów zaufania publicznego za realizowane zadania i przedsięwzięcia techniczne.

W podsumowaniu konferencji jej przewodniczący zaproponował, powołanie specjalnego zespołu redakcyjnego w ramach Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu w celu usystematyzowania dotychczas zebranych materiałów, opracowania ich i podjęcia się stosownych  uzupełnień do kolejnej konferencji w 2024 roku. Powinny też powstać biogramy inżynierów wszystkich branż, którzy wnieśli szczególny wkład w rozwój Elbląga, z ich publikacją, oczywiście za zgodą autorów np. w Wikipedii.  Zbierane materiały źródłowe powstałe w postaci elektronicznej czy papierowej należy odpowiednia zabezpieczyć i przechowywać w RR FSNT NOT w Elblągu i w bibliotecznych archiwaliach elbląskich.

Podczas kolejnych konferencji organizowanych w następnych latach z okazji Światowego Dnia Inżyniera 4 marca w Elblągu, kontynuując podjęty temat, przy inicjującym udziale FSNT NOT w Elblągu, należy poświęcać specjalny jej dział zawierający informację o tych osiągnięciach.
Konferencja została bardzo dobrze przyjęta i oceniona przez jej uczestników.
Na zakończenie konferencji prowadzący mgr inż. Zbigniew Lange, w imieniu wszystkich organizatorów, podziękował wszystkim za przyjęcie zaproszenia i przybycie, sponsorom za wsparcie konferencji oraz szefom mediów – Przeglądu Technicznego, Elbląskiego Portalu Internetowego PortEl, Telewizji Elbląskiej, Truso TV, Radia ESKA oraz Dziennika Elbląskiego za ich patronat medialny.

Po oficjalnym zakończeniu konferencji, pozostałym na sali uczestnikom wraz ze wspaniałym zespołem organizacyjnym konferencji – Zarządem, członkami Koła Środowiskowego i Prezesem Oddziału SEP zrobiono wspólne pamiątkowe fotografie, a także podziękowano organizatorom gromkimi oklaskami.

Konferencja była doskonałą okazją do spotkania się inżynierów, wielu działaczy Stowarzyszeń NT, do wspomnień, wymiany poglądów i inżynierskiej, koleżeńskiej dyskusji na interesujące techniczne tematy.

Prof. Jarosław Niedojadło – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu wraz z kolegami inżynierami z Stowarzyszeń NT i Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu, podjęli wyzwanie organizacji podobnej konferencji, z większą ilością studentów kierunków inżynierskich, w przyszłym 2024 roku.

Oprac.
mgr inż. Zbigniew Lange
czł. SEP i AIP